INFORMAŢIE DE PRESĂ
privind actele normative care au fost incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 17 iulie, ora 12.00

I. PROIECTE DE LEGE – se vor transmite către Parlament

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi a Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art.4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege prin care se propune ca instituţiile de învăţământ şi centrele de formare profesională din cadrul Poliţiei de Frontieră să aibă personalitate juridică, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Codul Civil. Acest Proiect de Lege este impus de aderarea României la Spaţiul Schengen.

II. ORDONANŢE

1. ORDONANŢĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
Guvernul a aprobat această Ordonanţă în care se stabileşte suportarea de la bugetul de stat a corecţiilor financiare şi/sau creanţelor bugetare stabilite prin note de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare prevăzute de OUG nr. 66/2011, după cum urmează:
• În cazul contractelor de achiziţie publică, a căror procedură de atribuire a fost iniţiată înainte de 10 iunie 2011 de beneficiarii prevăzuţi la art. 1, pentru care nu există un Aviz consultativ emis de UCVAP/CVAP (Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice / Compartimentele de verificare a achiziţiilor publice);
• În cazul contractelor de achiziţie publică, a căror procedură de atribuire a fost iniţiată după data de 10 iunie 2011 de beneficiarii prevăzuţi la art. 1, pentru care există înscrisă opinia ”fără observaţii” de către UCVAP/CVAP;
• Contractele de achiziţie publică, a căror procedură de atribuire a fost iniţiată începând cu data de 1 octombrie 2011, pentru care documentaţia de atribuire a fost evaluată de ANRMAP în conformitate cu atribuţiile sale.

2. ORDONANŢĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de Bacalaureat 2013

Prin Ordonanţa adoptată, absolvenţii de liceu care în sesiunea iunie-iulie 2013 au obţinut media 10 la examenul de Bacalaureat (124 de absolvenţi) vor fi premiaţi cu câte 3.000 de lei. Premiile se acordă de către MEN din bugetul propriu pe anul 2013.
III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care, în cadrul Programului Operaţional Sectorial – Transport, proiectele majore finanţate de la bugetul de stat care nu au fost încă aprobate de Comisie, sunt considerate eligibile, se pot autoriza/certifica şi se rambursează din Program, dacă a fost emis ordinul de aprobare a proiectului major. Acest fapt va permite realizarea de venituri la bugetul de stat mai rapid decât în prezent.
Având în vedere că, în teorie, există posibilitatea respingerii proiectului de către CE, în prezenta HG s-a introdus un prag de 50% din valoarea eligibilă ce poate fi decontată până la emiterea deciziei de către CE. Trebuie precizat că Autoritatea de Management pentru POS-T nu a avut până în prezent vreun proiect major refuzat de către CE.

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru CNCF CFR SA. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 4.422.069 mii lei, iar cheltuielile totale la 4.422.069 mii lei.

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru SNTFC CFR Călători. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 2.005.758 mii lei, iar cheltuielile totale la 2.405.793 mii lei.

4. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, a unei construcţii aflată în administrarea Penitenciarului Spital Poarta Albă din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea demolării

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

5. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.11 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea demolării

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

6. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2013, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul MJ, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu suma de 2.800 mii lei pentru „Bunuri şi servicii”: hrana deţinuţilor, cheltuieli de transport, întreţinere, şi acordarea drepturilor legale persoanelor private de libertate.

7. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul MADR pe anul 2013 la Capitolul 83.01 ”Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, Titlul 10 ”Cheltuieli de personal” cu suma de 1.730 mii lei şi la Titlul 51 ”Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” cu suma 626 mii lei pentru plata titlurilor executorii prevăzute de OUG nr. 71/2009.

8. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se prevede suplimentarea bugetului MFP pe anul 2013 cu suma de 5.399 mii lei la Capitolul 51.01, ”Autorităţi publice şi acţiuni externe”, Titlul I ”Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de OUG nr. 71/2009.

9. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se suplimentează bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 la titlul ”Cheltuieli de personal” cu suma de 1.131 mii lei, care va fi utilizată pentru plata titlurilor executorii prevăzute de OUG nr. 71/2009.

10. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

Prin Hotărârea de Guvern adoptată, se suplimentează bugetul MS pe anul 2013 cu suma de 721 mii lei, reprezentând credite bugetare, la Capitolul 66.01 ”Sănătate”, repartizată astfel: ”Cheltuieli de personal” – 255 mii lei, ”Bunuri şi servicii” – 466 mii lei. Aceste sume sunt destinate finanţării primei faze a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România.

11. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se actualizează normele metodologice din titlu pentru a pune în aplicare modificările aduse prin OUG nr. 112/2010, precum şi prin OUG nr. 121/2011 şi corelarea articolelor renumerotate prin republicarea Legii nr. 152/1998.
Actul normativ impune ca stabilirea valorii de înlocuire a locuinţelor se va face cel mai târziu până la data de 30 iunie a anului următor având în vedere că situaţia financiară a obiectivelor de investiţii recepţionate într-un an calendaristic nu se finalizează în cursul anului respectiv. De asemenea, actul normativ modifică şi/sau completează unele din anexele Normelor metodologice din titlu.

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor 23 August şi Poarta Albă, judeţul Constanţa

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Chevereşu Mare şi Săcălaz, judeţul Timiş
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

14. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.1355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

15. HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Electrica”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru SC Electrica SA. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 931.521 mii lei, iar cheltuielile totale la 903.202 mii lei.
IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Planul de Acţiuni pentru deblocarea Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” conform scrisorii Comisiei Europene (CE) – DG REGIO nr. ARES (2013) 2582807 din 5 iulie 2013
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor în vederea încheierii unui Protocol de modificare a Convenţiei între România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996, precum şi aprobarea semnării Protocolului respectiv
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea actualizării componenţei delegaţiei României în cadrul Comitetului Comun de Monitorizare al programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Ovidiu Puţura, secretar de stat, în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al SC „Metrorex”SA, companie de interes public şi strategic la care Statul Român prin Ministerul Transporturilor deţine calitatea de acţionar unic
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie”, iniţiată de 11 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PDL, PNL, PSD (Bp. 187/2013) – AVIZ FAVORABIL

2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind eliberarea gratuită a medicamentelor care costă sub 10 Ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie, iniţiată de domnul senator Alin-Păunel Tişe din Grupul parlamentar al PDL (Bp. 154/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, iniţiată de domnii deputaţi Florin Iordache, Vasile Popeangă şi Aurel Vlădoiu – Grupul parlamentar al PSD (Bp.169/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „lege pentru modificarea alin.(2) al art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, iniţiată de 15 deputaţi – Grupul parlamentar al UDMR (Bp. 170/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea pct.17 al alin. (1) al art. 250 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, iniţiată de 7 deputaţi – Grupurile parlamentare ale PPDD, PDL (Bp. 177/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „lege privind modificarea alin (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli”, iniţiată de 20 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PPDD, PDL (Bp. 178/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului”, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru – Grupul parlamentar al PPDD (Bp. 189/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de domnul deputat Andrei-Răzvan Condurăţeanu – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 200/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru completarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea statului”, iniţiată de domnul deputat Petru Movilă – Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 208/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind abrogarea Legii 220/2011 şi modificarea Legii 95/2006”, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 174/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru completarea Ordonanţei de Guvern nr. 99/29.08.2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată”, iniţiată de domnii deputaţi Florin Gheorghe, Adrian Gurzău şi George Ionescu – Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 205/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată”, iniţiată de domnii deputaţi Florin Gheorghe, Adrian Gurzău şi George Ionescu – Grupul parlamentar al PD-L (Bp.206/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind completarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997”, iniţiată de 14 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PD-L, PNL, PC, PP-DD (Bp. 210/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 213/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

15. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 215/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Guvern
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava