PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

ANUNŢĂ

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Regulamentul local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava în conformitate cu prevederile Legii 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.

Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

–    Notă de fundamentare
–    Textul complet al proiectului de hotărâre
–    Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
Care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
Nr.  2584 / 27.01.2014

Notă de fundamentare
pentru aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea
şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava

Conform prevederilor Legii nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, considerăm oportun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată alăturat.
Precizăm că oportunitatea acestui proiect de hotărâre este motivată de necesitatea de a asigura un cadru construit coerent, armonios şi sigur pentru protecţia valorilor mediului natural, pentru prezervarea calităţii peisajului şi a cerinţelor privind calitatea în construcţii.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava în conformitate cu prevederile
Legii nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi Viceprimarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 2579 din 27.01.2014, şi raportul Direcţiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru  nr. 2580 din 27.01.2014,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu completările ulterioare şi ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit c), art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 şi art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART. 1 Se aprobă Regulamentul local de publicitate prezentat în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava.

ART. 2 Anexele nr. 2 şi 3 fac parte integrantă din proiectul de hotărâre privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava

ART. 3 Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Primăria municipiului Suceava

Primăria municipiului Suceava
Primăria municipiului Suceava
Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, 720224
Telefon: 0230 212 696 / Fax: 0230 520 593

Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava