Trasee Eminesciene

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,
în data de 26 MARTIE 2015, ora 14.00

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

În baza prevederilor art. 39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 26 MARTIE 2015, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 26.02.2015 și 13.03.2015;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2015 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2015 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 4. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Evanghelică de Binefacere a Nevăzătorilor din România „Orbul Bartimeu” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Județeană „Sportul pentru toți” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Promotorii Bucovinei” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația Lumină Lină Suceava – „Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost din Suceava – Sfânta Vineri” – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Fundația Filantropică „FARA” România – Centrul de Recuperare Emanuel Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învăţământ, pentru anul 2015 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Reamplasarea cu caracter provizoriu a statuii Petru Mușat” – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare rețele   termoficare și puncte termice – Obiective: 1. Înlocuire racord termic P.T. Gară spre ANL str. Jean Bart – str. Nicolae Iorga; 2. Reabilitare rețea agent termic primar traseu C33 – C34 cartier Obcini, str. Gavril Tudoraș; 3. Racord termic circuit primar P.T. Cuza Vodă ‘H’; 4. Racord termic circuit primar P.T. Cuza Vodă ‘I’, din municipiul Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – Stredie Gheorghe – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a unor parcele de teren proprietate publică a municipiului Suceava în vederea amplasării unui punct de informare turistică, fără scop lucrativ, în parcul Universității din municipiul Suceava și realizarea unei alei de acces la acest punct – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 17. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către RNP – Romsilva prin Direcția Silvică Suceava a unei suprafețe de 3,44 ha fond forestier proprietate publică a municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 18. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 46, în vederea extinderii spațiului comercial existent – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 19. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. 1 Mai nr. 12, pentru extinderea unui spațiu de locuit în vederea schimbării destinației acestuia în cabinet stomatologic – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 20. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Profesor Leca Morariu nr. 11A, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare, a studiului de fundamentare, a caietului de sarcini privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră și a contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare menajeră pe raza Municipiului Suceava – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu, Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Suceava în anul 2015 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind întreținerea și circulația câinilor cu stăpân în Municipiul Suceava – iniţiatori Primarul municipiului Suceava – dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Lucian Harșovschi;
 24. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Lucian Harșovschi, Viceprimar al municipiului Suceava să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Suceava în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava” şi  împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava” precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 25. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în comisiile pentru vânzarea unor spații medicale, respectiv comisia de contestație – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 26. Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor depuse pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 27. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor pentru selectarea candidaților pentru Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A. – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 28. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizațiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru Municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 30. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Ecologizare – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 31. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi – funcții publice – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 32. Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 50/13.03.2015;
 33. Diverse.

PRIMAR,
ION LUNGU

Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 876
Din 20.03.2015

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Primăria municipiului Suceava

Primăria municipiului Suceava
Primăria municipiului Suceava
Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, 720224
Telefon: 0230 212 696 / Fax: 0230 520 593

Voteaza Juravle Ionel Adrian
SAV-COM Suceava
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava