Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI DE VÂNZARE DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ
din producţia anului 2015

 •  Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro
 • Data şi ora desfăşurării licitaţiei:
  • 23 decembrie 2015 ora 900 pentru ocoalele silvice: Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cîrlibaba, Breaza, Pojorîta, Vama , Moldoviţa, Frasin,Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adîncata

Plicurile cu ofertele pentru ocoalele Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cîrlibaba, Breaza, Pojorîta, Vama , Moldoviţa, Frasin,Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adîncata se depun în ziua licitaţiei la începerea licitatiei

 • Locul desfăşurării licitaţiei: : DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6
 • Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat;
 • Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: Dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 924/2015 se vor depune sau se vor trimite prin posta cu confirmare de primire, la registratura organizatorului licitaţiei – Direcţia Silvică Suceava, cu sediul în Suceava, bd. 1 Mai, nr. 6, până la data de 16 decembrie 2015 ora 1600

 • Data şi ora organizării preselecţiei: 17 decembrie 2015, ora 900. La preselecţie nu participă operatorii economici.

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro

Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 53803,850 m3,din care pe sortimente:

 • lemn rotund pentru furnir tehnic de fag ____________________________117,340 (m3);
 • lemn rotund pentru cherestea răşinoase: ________________________37238,080 (m3);
 • lemn rotund pentru cherestea fag: _____________________________10608,250 (m3);
 • lemn rotund pentru cherestea stejar: ______________________________47,330 (m3);
 • lemn rotund pentru cherestea paltin: _____________________________186,920 (m3);
 • lemn rotund pentru cherestea frasin: _____________________________177,890 (m3);
 • lemn rotund pentru cherestea cireş: _______________________________ 0        (m3);
 • lemn rotund pentru cherestea diverse tari: ________________________ 241,940 (m3);
 • lemn rotund pentru cherestea diverse moi: _________________________91,770 (m3);
 • lemn rotund şi despicat pentru industria celulozei şi hârtiei: __________ 1428,730 (m3);
 • lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii: ______________2801,850 ( m3);
 • lemn de foc: ________________________________________________ 863,750 (m3);

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

 • răşinoase: _____________41630,960 (m3);
 • fag: __________________ 11265,170 (m3);
 • stejar, gorun: ______________55,430 (m3);
 • paltin: ___________________214,140 (m3);
 • frasin: ___________________203,890 (m3);
 • tei: _______________________ 6,990 (m3);
 • plop: _____________________81,540 (m3);
 • diverse specii tari: _________ 330,070 (m3);
 • diverse specii moi: __________15,660 (m3);

Masa lemnoasă fasonată oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC).

Masa lemnoasă pe fasonată rămasă neadjudecată la licitaţie nu se poate adjudeca prin negociere, conform art. 30 alin 6 din Regulament.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 14 decembrie 2015

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar atrage pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere pentru partida al cărei contract de vânzare-cumpărare a făcut obiectul rezilierii.

Documentele pe care operatorul economic trebuie să le depună pentru preselecţie:

Pentru participare la licitaţie, solicitantul trebuie să depună până la data de 16 decembrie 2015 ora 1600, o cerere de înscriere la licitaţie, la care trebuie sa anexeze următoarele documente, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al operatorului economic:

 • a) actul constitutiv al operatorului economic/grupului de operatori economici;
 • b) documentul de înregistrare a operatorului economic/grupului de operatori economici la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori economici străini;
 • c) certificatul constatator privind operatorul economic/grupul de operatori economici, eliberat de oficiul registrul comerţului, prin serviciul online Info Cert, cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de data preselecţiei;
 • d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici că nu are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului;
 • e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. e);
 • f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici privind capacitatea proprie de procesare pentru operatorii economici care cumpără masă lemnoasă în condiţiile art. 7;
 • g) atestarea capacităţii de industrializare a lemnului fasonat pentru producătorii din industria mobilei conform art. 71 alin. (2) – (dacă este cazul).

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Direcţia Silvică Suceava – Biroul Producţie, telefon 0230/216.785 interior 227/288.

Organizator,
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Licitaţii şi anunţuri

Direcţia Silvică Suceava
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6
Telefon: 0230 217 685 / Fax: 0230 521 783

General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava