MOPAN Suceava

În perioada ianuarie – aprilie 2023p contul curental balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5465 milioane euro, comparativ cu 7719 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2022.În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 743 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1 718 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 213 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 6 milioane euro.

Contulcurent al balanței de plăți (mil. euro)
  Ianuarie– aprilie 2022 Ianuarie– aprilie2023p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 42637 50356 -7719 47606 53071 -5465
A. Bunurişiservicii 37558 43529 -5971 41999 45509 -3510
a. Bunuri 26963 36267 -9304 29042 37603 -8561
      b. Servicii 10595 7262 3333 12957 7906 5051
–  servicii de prelucrare a bunuriloraflateînproprietateaterţilor 952 54 898 1 122 45 1 077
– transport 2979 1 384 1 595 3500 1 494 2006
–  turism – călătorii 1 034 2016 -982 1 444 2352 -908
–  servicii de telecomunicații,      informaticeșiinformaționale 2718 1 119 1 599 3355 1 295 2060
– alteservicii 2912 2689 223 3536 2720 816
B. Venituriprimare 3106 5270 -2164 3467 5844 -2377
C. Veniturisecundare 1 973 1 557 416 2140 1 718 422
p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţiloreîn România auînsumat 2908 milioane euro (comparativ cu 3327 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3382 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 474 milioane euro.

În perioada ianuarie – aprilie 2023, datoria externă totală a crescut cu 8 562milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 107 581 milioane euro la 30aprilie2023 (70,3 la sută din totalul datoriei externe), în creșterecu 10,1 la sută față de 31 decembrie 2022;
  • datoria externă pe termen scurta înregistrat la 30aprilie2023 nivelul de 45542 milioane euro (29,7 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,8 la sută față de 31 decembrie 2022.

e date estimate

Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, ian –apr. 2023p
Sold la 31.12.2022 Sold la 30.04.2023p
1. Administrația publică 57 636 67347  3 134
Numerar și depozite 470 213 1 099
  Titluri de natura datoriei* 42 752 53 101         1372
   Împrumuturi 14 143 13 612 642
   Credite comerciale și avansuri 267 417 21
   Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 404 3 337 25
 Numerar și depozite 1 1 0
      Titluri de natura datoriei 0 0 0
  Împrumuturi 0 0 0
  Alocări de DST 3 403 3 336 25
  Alte pasive 0 0 0
 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 10 915 11 148 4 259
Numerar și depozite 8 872 8 620 3 397
  Titluri de natura datoriei 1 911 2 410 751
   Împrumuturi 0 0 0
  Alte pasive 132 118 111
4. Alte sectoare 26846 27273 8 018
Numerar și depozite 0 0 0
  Titluri de natura datoriei 800 817 385
   Împrumuturi 12802 12 755 3 585
   Credite comerciale și avansuri 12989 13495 3 923
   Alte pasive 255 206 125
I. Datoria externă  (1+2+3+4)** 98801 109105 15 436
II. Investiția directă: credite intra-grup 45760 44018 10 863
Total datoria externă  (I+II)

din care:

144561 153123 26 299
    Termen scurt 46839 45542 20 087
    Termen lung 97722 107581 6 212

 

p) date provizorii

*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi pe piețele externe în valoare deaprox. 5,9miliarde euro,de influența creșterii prețurilortitlurilor de stat în valoare de 1,4 miliarde euro, de redeschideri de emisiuni pe piețele interne și de alte operațiuni pe piața secundară.

**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,8la sută în perioada ianuarie – aprilie 2023, comparativ cu 16,2 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30aprilie2023 a fost de 5,2luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30aprilie2023 a fost de 92,9 la sută, comparativ cu 80,2 la sută la 31 decembrie 2022.
Precizări metodologice
1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusăîn legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;
3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
3.3Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
3.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
5. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și  System of National Accounts 2008 (SNA).
6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
8. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).
Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 14 iulie 2023.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Economic
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava