Evergent Investments raportează la sfârșitul lunii mai 2021 următoarele date:

• Rezultatul net: 75,9 milioane lei;

• Valoarea totală a activelor administrate: 2,380 miliarde lei;

• Prețul acțiunii EVER: 1,3750 lei;

• Valoarea unitară a activului net: 2,2274 lei.

Transmitem anexat Situația activelor și datoriilor EVERGENT Investments la luna mai 2021, conform Regulamentului ASF 9/2014 – Anexă 16 – împreună cu o analiză succintă a principalelor evoluții înregistrate în structura și valoarea activelor administrate.

Principalele evolutii lunare inregistrate pe categorii de active:

  • actiuni cotate: + 11,0 milioane lei;
  • actiuni cotate AOPC: – 1,6 milioane lei;
  • obligatiuni corporative: + 0,1 milioane lei;
  • unitati de fond: + 1,8 milioane lei;
  • instrumente monetare: +59,8 milioane

Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate AOPC 68,9%, actiuni necotate 8,7%, unitati de fond 13,3%, instrumente monetare 7,4%.

Rezultatul net, in suma de 75,9 milioane lei, este compus din 26,7 milioane lei profit net si 49,2 milioane lei castig net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR EVERGENT Investments

Data de calcul 31.05.2021 – Lunar, balanta  IFRS

    LEI % din total active
1 ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE : 520.379.135,43 21,862
1.1 Imobilizari necorporale 393.573,00 0,017
1.2 Imobilizari corporale 12.466.972,00 0,524
1.3 Imobilizari financiare, din care : 507.518.590,43 21,322
1.3.1 Actiuni cotate, din care : 0,00 0,000
1.3.1.1 actiuni cotate si netranzactionate niciodata 0,00 0,000
1.3.1.2 actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare 0,00 0,000
1.3.2 Actiuni necotate (inchise), din care: 205.893.489,70 8,650
1.3.2.1 Actiuni necotate (inchise) 203.970.226,29 8,569
1.3.2.2 Actiuni netranzactionate SICAR 1.923.263,41 0,081
1.3.3 Titluri de stat 0,00 0,000
1.3.4 Certificate de depozit 0,00 0,000
1.3.5 Depozite bancare 0,00 0,000
1.3.6 Obligatiuni necotate, din care: 17.304.911,11 0,727
1.3.6.1 Obligatiuni municipale si orasenesti 0,00 0,000
1.3.6.2 Obligatiuni corporative 17.304.911,11 0,727
1.3.7 Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care: 64.812,11 0,003
1.3.7.1 Obligatiuni municipale si orasenesti 64.812,11 0,003
1.3.7.2 Obligatiuni corporative 0,00 0,000
1.3.8 Valori mobiliare nou emise 0,00 0,000
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care: 284.147.150,51 11,938
1.3.9.1 Unitati de fond netranzactionate (AOPC) 284.147.150,51 11,938
1.3.9.2 Actiuni netranzactionate (AOPC) 0,00 0,000

 

    LEI % din total active
1.3.9.3 ETF 0,00 0,000
1.3.10 Alte imobilizari financiare total, din care: 108.227,00 0,005
1.3.10.1 Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun 0,00 0,000
1.3.10.2 Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari) 108.227,00 0,005
2 Active circulante din care : 1.859.603.125,75 78,127
2.1 Stocuri 175.261,00 0,007
2.2 Creante, din care: 1.231.105,00 0,052
2.2.1. Efecte de comert de incasat 0,00 0,000
2.2.2. Alte creante 1.231.105,00 0,052
2.3 Disponibilitati 2.936.323,76 0,123
2.3.1 sume in conturi curente si la SSIF-uri 221.581,79 0,009
2.3.2 sume in curs de decontare 2.714.741,97 0,114
2.3.3 sume in tranzit 0,00 0,000
2.4 Investitii financiare pe termen scurt, din care : 1.683.086.995,85 70,711
2.4.1 Actiuni cotate, din care : 1.602.863.464,14 67,340
2.4.1.1 cotate BVB 1.512.247.797,31 63,533
2.4.1.2 cotate pe piata externa 0,00 0,000
2.4.1.3 cotate la ATS 90.615.666,83 3,807
2.4.2 Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) 0,00 0,000
2.4.3 Obligatiuni cotate, din care: 4.032.289,63 0,169
2.4.3.1 Obligatiuni municipale si orasenesti 0,00 0,000
2.4.3.2 Obligatiuni corporative 4.032.289,63 0,169
2.4.4 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care: 69.656.339,43 2,926
2.4.4.1 Unitati de fond tranzactionate (AOPC) 0,00 0,000
2.4.4.2 Unitati de fond  netranzactionate (OPCVM) 32.502.985,14 1,366
2.4.4.3 Actiuni tranzactionate (AOPC) 37.153.354,29 1,561
2.4.4.4 ETF 0,00 0,000
2.4.5 Dividende sau alte drepturi de incasat, din care: 6.534.902,65 0,275
2.4.5.1 Drepturi de preferinta / alocare 0,00 0,000
2.4.5.2 Dividende cuvenite de la emitenti cotati 6.534.902,65 0,275
2.4.5.3 Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani 0,00 0,000
2.4.5.4 Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani 0,00 0,000

 

    LEI % din total active
2.4.5.5 Sume cuvenite din diminuari de capital social 0,00 0,000
2.5 Valori mobiliare nou emise 0,00 0,000
2.6 Titluri de stat 0,00 0,000
2.7 Depozite bancare 172.100.472,70 7,230
2.8 Certificate de depozit 0,00 0,000
2.9 Alte active din care: 72.967,44 0,003
2.9.1 Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati 72.967,44 0,003
2.9.2 Alte active circulante 0,00 0,000
3 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 0,00 0,000
4 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 255.997,00 0,011
5 TOTAL ACTIV 2.380.238.258,18 100,000
6 TOTAL DATORII, din care : 203.948.578,00  
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 0,00  
6.2 Sume datorate institutiilor de credit 0,00  
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor 0,00  
6.4 Datorii comerciale 565.520,00  
6.5 Efecte de comert de platit 0,00  
6.6 Sume datorate entitatilor din grup 0,00  
6.7 Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun 0,00  
6.8 Alte datorii, din care: 203.383.058,00  
6.8.1 Dividende datorate actionarilor 77.224.383,00  
6.8.2 Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor 0,00  
6.8.3 Alte datorii 126.158.675,00  
6.9 Datorii din operatiuni de leasing financiar 0,00  
6.10 Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate 0,00  
7 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 573.527,00  
8 VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care : 84.090,00  
8.1 Subventii pentru investitii 78.836,00  
8.2 Venituri inregistrate in avans 5.254,00  
8.3 Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti 0,00  
9 CAPITAL PROPRIU, din care 2.165.716.022,00  
9.1 Capital social 98.947.918,00  

 

    LEI % din total active
9.2 Prime legate de capital 0,00  
9.3 Diferente din reevaluare 9.263.131,00  
9.4 Rezerve 871.020.092,00  
9.5 Rezultatul reportat 421.283.222,00  
9.6 Rezultatul exercitiului 26.709.711,00  
9.7 Repartizarea profitului 0,00  
9.8 Actiuni proprii 14.374.574,00  
9.9 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29 413.258.538,00  
9.10 Ajustari ale capitalului social 415.454.471,00  
9.11 Alte elemente de capitaluri proprii 750.670.589,00  
10 TOTAL PASIV 2.370.322.217,00  
11 ACTIV NET 2.176.205.590,18  
12 NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE * 977.023.003  
13 VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET 2,2274  
14 NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN

PORTOFOLIU, din care :

34  
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata 12  
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare 7  
14.3 Societati neadmise la tranzactionare (inchise) 15  
15 Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014) 0  
 

*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:’Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate’

ANEXA – conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

Activele din portofoliul EVERGENT Investments care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.05.2021
Nr. crt Denumire emitent CIF Simbol Nr actiuni detinute Nr/data Raport

evaluare

Valoare
lei / actiune totala
Actiuni necotate (inchise)
1 AGROINTENS SA BUCURESTI 33857839   3.262.911 35 / 07.01.2021 13,7561 44.884.773,00
2 AGROLAND CAPITAL SA BACAU 33857820   3.812.000 39 / 07.01.2021 9,8600 37.586.273,00
3 CASA SA BACAU BACAU 8376788   7.978.462 146 / 26.01.2021 2,5029 19.969.293,00
4 DYONISOS COTESTI 7467373   772.824 41 / 07.01.2021 0,5508 425.671,00
5 EXIMBANK BUCURESTI 361560   414.740 42 / 07.01.2021 6,2805 2.604.775,00
6 RULMENTI BIRLAD 2808089   2.408.645 38 / 07.01.2021 1,3818 3.328.182,00
7 STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI 36160878   3.880.307 225 / 24.02.2021 11,0228 42.771.831,00
8 TESATORIILE REUNITE BUCURESTI 425818   1.763.027 253 / 24.02.2021 24,7011 43.548.706,00

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Economic
SAV-COM Suceava
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava