MOPAN Suceava

În perioada ianuarie-martie 2024p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 945 milioane euro, comparativ cu 3 964 milioane euro în perioada ianuarie-martie 2023. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 8 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 434 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 382 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 843 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
  Ianuarie – martie 2023 Ianuarie – martie 2024p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 36 542 40 506 -3 964 37 224 41 169 -3 945
A. Bunuri şi servicii 31 961 34 771 -2 810 31 749 35 001 -3 252
a. Bunuri 22 202 28 778 -6 576 21 509 28 093 -6 584
      b. Servicii 9 759 5 993 3 766 10 240 6 908 3 332
–  servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 846 34 812 813 39 774
– transport 2 641 1 126 1 515 2 706 1 193 1 513
–  turism – călătorii 1 075 1 821 -746 903 2 010 -1 107
–  servicii de telecomunicații,      informatice și informaționale 2 539 982 1 557 2 719 1 168 1 551
– alte servicii 2 658 2 030 628 3 099 2 498 601
B. Venituri primare 3 055 4  353  -1 298 2 930 4 610 -1 680
C. Venituri secundare 1 526 1 382 144 2 545 1 558 987
p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 2 095 milioane euro (comparativ cu

2 216 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2023), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 2 330 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de -235 milioane euro.

În perioada ianuarie – martie 2024, datoria externă totală a crescut cu 7 643 milioane euro, până la 177 726 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 129 063 milioane euro la 31 martie 2024 (72,6 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 6 la sută față de 31 decembrie 2023;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2024 nivelul de 48 663 milioane euro (27,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,7 la sută față de 31 decembrie 2023.

e date estimate

Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, martie 2024p
Sold la 31.12.2023 Sold la 31.03.2024p
1. Administrația publică 76 915 84 069  2 354
  Numerar și depozite 391 211 913
  Titluri de natura datoriei 61 265 68 218           1 217
   Împrumuturi 15 110 15 520 134
   Credite comerciale și avansuri 145 116                             90
   Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 307 3 342 36
 Numerar și depozite 1 1                               1
      Titluri de natura datoriei 0 0 0
  Împrumuturi 0 0 0
  Alocări de DST 3 306 3 341 35
  Alte pasive 0 0 0
 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 12 817 13 154 3 541
  Numerar și depozite 8 550 8 595 2 010
  Titluri de natura datoriei 4 174 4 386 1 476
   Împrumuturi 0 0 0
  Alte pasive 93 173 55
4. Alte sectoare 31 037 31 050 6 611
  Numerar și depozite 0 0 0
  Titluri de natura datoriei 863 870                           368
   Împrumuturi 13 585 13 578 2 733
   Credite comerciale și avansuri 16 300 16 303 3 435
   Alte pasive 289 299 75
I. Datoria externă  (1+2+3+4)* 124 076 131 615 12 542
II. Investiția directă: credite intra-grup 46 007 46 111 9 229
Total datoria externă  (I+II)

din care:

170 083 177 726 21 771
    Termen scurt 48 325 48 663 16 861
    Termen lung 121 758 129 063  

4 910

 

p) date provizorii

* nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5 la sută în luna martie 2024, comparativ cu 16,7 la sută în anul 2023. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 martie 2024 a fost de 6,1 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2023.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 martie 2024 a fost de 102,6 la sută, comparativ cu 96,3 la sută la 31 decembrie 2023.

Precizări metodologice        

1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.

2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.

3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele: 1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;

3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;

3.3 Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);

3.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.

4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.

5. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).

6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.

7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.

8. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 13 iunie 2024.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Economic
PNL - Gheorghe Flutur
PSD - Gheorghe Soldan
Dreapta Unita - Marian Andronache
Dreapta Unita - Cristian Ilie Timoficiuc
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava