Trasee Eminesciene

DISPOZIŢIE
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,
în data de 26 FEBRUARIE 2015, ora 14.00

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 26 FEBRUARIE 2015, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

 • Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local ce au avut loc in data de 17 decembrie 2014 si 29 ianuarie 2015 .
 • Proiect privind aprobarea executiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul IV al anului 2014 , pe cele sectiuni : Sectiunea de functionare si Sectiunea de dezvoltare-initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind virari de sume in cadrul Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2015-initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Clubul Sportiv Universitar din Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Clubul Sportiv Municipal Suceava Sectiile -rugby, volei, tir sportiv, tir cu arcul, hochei pe gheata, box, ateletism, lupte greco-romane, canotaj-initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia “ INTERCULT BUCOVINA “-initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia Culturala “Ansamblul Maestro Art “ Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia Clubul Sportiv “ Rapid CFR” Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.268 alin.4 din Anexa nr.1 la HCL nr.260 din 27.11.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015-initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice si personalul didactic auxiliar care nu dispun de locuinta pe teritoriul municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului lunar al burselor scolare de care pot beneficia elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind modul de calcul a contributiei lunare de intretinere a copiilor ce frecventeaza Cresa nr. 1 Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii “ Instalare sistem centralizat detectare, alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta a inceputurilor de incendii pentru sediul Primariei Suceava si sisteme de siguranta ( Conform Hot.1425/2006, art.15 ali.(1) pct.16, respectiv conform Ord. MAI 163/2007 ) “-initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii “ Instalarea sistem centralizat detectare, semnalizare a inceputurilor de incendii pentru sediul Primariei Burdujeni ( conform Ord. M.A.I. 163/2007 )” -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.255/30.10.2014 privind aprobarea infiintarii centrului bugetar Gradinita cu program normal “Tandarica” si a anexelor la HCL nr. 288/27.11.2014 privind desemnarea reprezentantilor in Consiliile de Administratie ale centrelor bugetare din invatamantul preuniversitar de stat si HCL nr. 289/27.11.2014 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Suceava in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei constituite in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind modificarea art.1(2), din HCL nr.261/31.10.2013 pentru aprobarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism-CTATU si a regulamentului de functionare al acesteia, conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei
 • Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de dare in administrare pentru unitatile de invatamant preuniversitar a bunurilor imobile , terenuri si cladiri apartinand domeniului public al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii intre Municipiul Suceava , S.C. Dedeman S.R.L. si Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Prof. Leca Morariu nr.11 A , in vederea extinderii unui spatiu de locuit cu un balcon-initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Baladei nr.9 , in vederea extinderii spatiului de locuit cu un balcon-initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , B-dul Pref. Gavril Tudoras nr. 15, in vederea extinderii unui spatiu de locuit cu un balcon-initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 12, pentru extinderea unui spatiu de locuit in vederea schimbarii destinatiei acestuia in cabinet stomatologic -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin negociere directa, a terenului proprietate publica a municipiului Suceava , situat in Suceava , str. Petru Rares f.n., aferent spatiului comercial proprietate a A.F. Mamciuc Carmen Cornelia si Sotuha Camelia Elena-initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava, str. Bazelor nr. 3 proprietarului constructiilor amplasate pe aceasta parcela de teren , respectiv S.C. Totex S.R.L. Botosani-initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Bazelor nr.3 proprietarului constructiilor amplasate pe aceasta parcela de teren , respectiv S.C. UPSERV S.R.L. -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Bazelor nr.3 proprietarului constructiilor amplasate pe aceasta parcela de teren , respectiv S.C. EXPROTERM S.R.L. -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situate in Suceava , str. Stefan cel Mare si in str. Calea Unirii , proprietarului constructiilor amplasate pe aceste parcele de teren , respectiv societatii Telekom Romania Communication S.A. -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in municipiul Suceava , b-dul Pref. Gavril Tudoras, in vederea extinderii unui spatiu de locuit cu un balcon -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui spatiu proprietate privata a municipiului Suceava , situat in Suceava str. Ghe. Doja  nr. 12-initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a spatiului medical proprietate privata a municipiului Suceava , situat in Suceava , str. Stefan cel Mare nr.78-initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii S.C. TRANSAGENT S.A. , cu actionar unic municipiul Suceava avand ca obiect de activitate transportul, distributia si furnizarea agentului termic pe raza municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind aprobarea reluarii procedurii pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport , distributie si furnizare a energiei termice din municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind primirea de noi membri in Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava , retragerea unor membri din AJAC Suceava , modificarea Statutului AJAC Suceava conform Hotararii Guvernului nr. 742/2014 si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local Suceava in Adunarea Generala a AJAC Suceava sa voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri si modificarea actului constitutiv si Statului Asociatiei, precum si pentru semnarea Actelor Aditionale de modificare a Actului consitutiv si a Statultului ale AJAC Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cuprinzand solicitantii care au acces la o locuinta realizata prin programul ANL-initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind stabilirea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii savarsite in administrarea asociatiilor de proprietari -initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei
 • Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri organizatorice in vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului aferent anului 2014 privind stadiul indeplinirii masurilor cuprinse in Programul de gestionare a calitatii aerului in Municipiul Suceava la indicatorul pulberi in suspensie PM 10-initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare privind transformarea a doua posturi -functii publice in statul de functii al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Proiect de hotarare de aprobarea a Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe anul 2015 pentru municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
 • Plângerea prealabila nr.22 din 30 ianuarie 2015 și  cererea nr. 654/86/2015 introdusa la Tribunalul Suceava , Secția de contencios administrativ și fiscal  formulata de d-nii consilieri locali : Bradatan Tiberius Marius, Girigan Eugen, Cocris Doinita, Grosar Cornel, Paduraru Andrei George, Sfecla Geniloni, Gavril Varvara .
 • Informarea Biroului evidenta și administrarea imobilelor de locuit înregistrată la Primaria municipiului Suceava la nr. 5204 din 19.02.2014 .
 • Diverse.

PRIMAR,
ION LUNGU

Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 378
Din 20.02.2015

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Primăria municipiului Suceava

Primăria municipiului Suceava
Primăria municipiului Suceava
Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, 720224
Telefon: 0230 212 696 / Fax: 0230 520 593

Voteaza Juravle Ionel Adrian
SAV-COM Suceava
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava