Ordinul nr. 2906/2014 a introdus o nouă procedură privind contestarea actelor administrativ-fiscale şi a detaliat punctual modul de aplicare a prevederilor de la art. 205-208 din Codul de procedură fiscală, temei normativ în baza căruia se poate contesta un act administrativ-fiscal.

Facem menţiunea expresă că această procedură se aplică tuturor actelor administrativ-fiscale ce nu impun în seama contribuabilului măsuri asiguratorii sau de executare silită, acesta urmând procedura contestării, conform art. 172-174 din Codul de procedură fiscală.

Notă: Ordinul nr. 2906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 736/2014 şi se aplică din 9 octombrie 2014.

Cum se depune o contestaţie

Orice persoană care se consideră lezată într-un drept al său, printr-un act administrativ-fiscal, poate contesta această măsură. De asemenea, se poate contesta neemiterea unui act administrativ-fiscal în termenul legal.

Este obligaţia contestatatului să demonstreze lezarea suferită şi dreptul încălcat.

Contestaţia se depune în formă scrisă, în original, la organul fiscal emitent al actului administrativ-fiscal supus contestării. Aceasta trebuie semnată şi ştampilată de persoana juridică. Dacă aceasta este depusă printr-un împuternicit/reprezentant, se necesită anexarea actului original ce atestă calitatea de împuternicit/reprezentant.
Persoanele fizice care depun contestaţii vor semna aceste documente şi vor anexa o copie a documentului de identitate.

Dacă organul fiscal constată că o contestaţie nu e depusă în original, va solicita contestatarului depunerea acesteia în original, prin scrisoare recomandată.

Termenul în care se poate depune originalul contestaţiei sau prezentarea documentelor în formă originală este de cinci zile de la comunicare.

Dacă o contestaţie se depune din eroare la un alt organ fiscal, acesta are obligaţia să transmită contestaţia către organul fiscal competent în soluţionare în termen de cinci zile de la depunere.

Termenul de depunere a contestaţiei este de 30 de zile libere, iar prin actul normativ se prezintă un exemplu, pe care îl prezentăm şi noi:

Un act administrativ-fiscal este comunicat unui contribuabil în data de 29 iunie. Cele 30 de zile încep să curgă din data de 30 iunie. Finalizarea celor 30 de zile se realizează în data de 29 iulie. Ultima zi de depunere a contestaţiei este 30 iulie. Practic, capetele se exclud.

Dacă acest termen de 30 de zile se termină într-o zi nelucrătoare sau într-o zi de sărbătoare legală, termenul se prelungeşte până la finele primei zile lucrătoare celor de repaus.

Reţinem şi faptul că o contestaţie poate fi depusă într-un termen de trei luni de la comunicarea unui act administrativ-fiscal ce nu menţionează unul dintre următoarele elemente:
a) posibilitatea de a fi contestat;
b) termenul de depunere a contestaţiei;
c) organul fiscal la care se depune contestaţia.

Partea finală a actului normativ introduce aspecte punctuale privind diverse situaţii particulare ce pot apărea ca urmare a unor contestaţii. Dintre acestea amintim: intervenţia voluntară a unei terţe persoane în contestaţie, proceduri urmate de contestatari persoane nerezidente, modul de emitere şi comunicare a deciziei de soluţionare a contestaţiei.

Cu această ocazie, amintim şi elementele minime obligatorii ale unei contestaţii, conform art. 206 din Codul de procedură fiscală.
Aceste elemente sunt:
a) datele de identificare ale contestatorului;
b) obiectul contestaţiei;
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază;
e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice.
Desigur, lipsa oricăruia dintre aceste elemente este motiv de respingere a unei contestaţii.
Reamintim şi faptul că împotriva actelor administrativ-fiscale ce dispun măsuri în procedura executării silite se va respecta o altă procedură de contestare, pe care o prezentăm succint:
– termenul de contestare este de 15 zile de la comunicarea actului administrativ-fiscal contestat;
– temeiul normativ este dat de art. 172-174 din Codul de procedură fiscală şi Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
– contestaţia se depune direct la judecătoria la care este arondat organul fiscal ce a emis actul administrativ-fiscal contestat.
Cabinet de avocat Coltuc

www.coltuc.ro

av.COLTUC MARIUS

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Juridic

Av. Coltuc Marius
Fondator Casa de avocatură Coltuc - www.coltuc.ro
Tel. 0745150894
Partener www.licitatiijuridice.ro

Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava