Monumentele istorice sunt bunuri imobile, constructii și terenuri situate pe teritoriul Romaniei sau in afara, granitelor, proprietati ale statului roman, semnificative pentru istoria, cultura și civilizatia nationala și universala .

Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii prevazute in legea 422/2001.

Protejarea monumentelor istorice reprezinta totalitatea masurilor cu caracter știintific, juridic , administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite sa asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenta, conservarea, inclusiv paza intretinerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice și integrarea lor social-economica și culturală în viata colectivitatilor locale. Pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc prin lege masuri stimulative cu caracter economic sau de alta natura.

Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituți de utilitate publică instituite potrivit legii.
Calitatea de monument istoric este marcată în mod obligatoriu pe bunul imobil printr-un însemn amplasat de reprezentantii primariei în conformitate cu normele metodologice de semnalizare a monumentelor istorice.

Obligatia privind folosința monumentelor istorice reprezintă actul prin care sunt precizate condițiile și regulile de utilizare sau de exploatare și de întreținere a bunului imobil clasat, denumit Obligația privind folosința monumentului istoric, care însoțește actele de proprietate, de concesiune sau de închiriere pe tot parcursul existenței imobilului în cauza.

Obligatia privind folosinta monumentului istoric este servitute constituita în folosul imobilului și se înscrie în Cartea funciară de catre proprietar în termen de 30 de zile de la data comunicarii ei.

Obligatia privind folosinta monumentului istoric face parte integranta din Cartea tehnica a construcției. În situația în care aceasta nu exista Obligatia privind folosinta monumentului istoric ține locul documentației tehnice de utilizare a bunului imobil, în condițiile legii.

Zona de protecție a monumentelor istorice reprezintă suprafețele de teren cu imobilele aferente din jurul monumentului istoric delimitate prin planurile urbanistice, avizate și aprobate conform legii, în care se instituie reglementări privind executarea de lucrări în zonă.

Până la instituirea zonei de protecție a fiecărui monument istoric potrivit art. 8 din legea 422/2001 se consideră zonă de protecție suprafața delimitată cu o raza de 100 m în localități urbane, 200 m în localitîți rurale și 500 m în afara localităților , măsurată de la limita exterioară, de jur- împrejurul monumentului istoric.

Zona protejată reprezintă suprafețele de teren cu imobilele aferente, după caz, situate în intravilanul sau extravilanul localităților, delimitate prin planurile de amenajare a teritoriului sau prin planurile urbanistice avizate și aprobate conform legii, prin care se stabilesc reglementări pentru intervențiile în zonele construite sau naturale protejate.

Pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice statul sau autoritațile administrației publice locale, după caz, pot sa asigure, la cererea proprietarilor , cu titlu gratuit, asistența științifică și de specialitate, în condițiile legii.

Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie de către proprietar, fără taxă, în Cartea funciară, în termen de 30 de zile de la data publicarii ordinului de clasare în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Pentru stimularea protejării monumentelor istorice, proprietarii persoane fizice care realizează pe cheltuiala proprie, integral sau parțial, lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare, precum și programe și proiecte culturale beneficiază, în condițiile legii, de reducerea cu minimum 50% a cuantumurilor impozitelor și a taxelor aferente acestor lucrări cuvenite bugetelor locale.

Cheltuielile efectuate în condițiile prevazute la alin. (1) din Legea 422/2001 sunt deductibile din baza de impozitare pe venitul global timp de 5 ani, în cuantum anual de 20% din valoarea acestora.
Proprietarii de monumente istorice sunt scutiți în totalitate de plata impozitului pe clădirile care sunt monumente istorice, cu excepția spațiilor în care se desfășoară activități economice sau comerciale, potrivit legii.

Pentru suprafața ocupată la sol de construcțiile care sunt monumente istorice nu se plătește impozitul pe teren.

Potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funțtie de suprafața afectată și de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziție publicului pentru vizitare, precum și institutiilor specializate pentru cercetare.

Sunt scutite de la plata taxelor de timbru persoanele fizice sau juridice care dobândesc prin moștenire un bun imobil clasat ca monument istoric, utilizat ca locuință sau pentru activități necomerciale, și care se angajează în scris la direcția pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național în al carei teritoriu de competență se află bunul imobil în cauză să execute, în termen de 12 luni, lucrările de restaurare și consolidare stabilite prin documentație tehnică aprobată și avizată în condițiile Legii.

În situatii justificate și cu avizul direcției pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, termenul prevazut la alin. (1) din Legea 422/2001 poate fi prelungit o singura dată cu încă 12 luni.

Proprietarii de monumente istorice sunt scutiți de plata taxei de autorizare a intervențiilor executate, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, asupra monumentelor istorice deținute, în cazul în care utilizează bunul imobil numai pentru activități necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuit.

Proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice beneficiază de reducerea cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucrările pe care le finanțează și care sunt necesare pentru păstrarea integrității fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum sunt ele reglementate prin documentația de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată pentru zona de protecție respectivă, sau prin avizul direcției pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București

Avocat Poroșnicu Gianina Vera,

Proprietar și restaurator al unui Monument istoric de la 1912, ”Casa Joseph Zoller” din Iași

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Juridic
SAV-COM Suceava
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava